ES/CA/DE
You are here: Home ca Producció Ecològica Agricultura ecològica

Agricultura ecològica

La producció agrària ecològica és un sistema general de gestió agrícola i producció d’aliments que combina les millors pràctiques ambientals, un elevat nivell biodiversitat, la preservació de recursos naturals, l’aplicació de normes

La producció agrària ecològica és un sistema general de gestió agrícola i producció d’aliments que combina les millors pràctiques ambientals, un elevat nivell de biodiversitat, la preservació de recursos naturals, l’aplicació de normes exigents sobre benestar animal i una producció de conformitat a las preferències de determinats consumidores per productes obtinguts a partir de substàncies i processos naturals. Així doncs, els mètodes de producció ecològics desenvolupen… REGLAMENT (CE) Núm. 834/2007 DEL CONSELL de 28 de juny de 2007

TÍTOL II (REGLAMENT (CE) Núm. 834/2007 DEL CONSELL de 28 de juny de 2007)

OBJETIUS i PRINCIPIS DE LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
Article 3. Objectius

La producció ecològica perseguirà els següents objectius generals:

 1. a) Assegurar un sistema viable de gestió agrari que:
 2. i) Respecti els sistemes i els cicles naturals i preservi i millori la salut del sòl, les plantes i els animals i l’equilibri entre ells.
 3. - ii) Contribueixi a assolir un alt grau de biodiversitat,
 4. iii) Faci un us responsable de l’energia i dels recursos naturals com ara l’aigua, el sòl, les matèries orgàniques i l’aire.
 5. iv) Acompleixi rigoroses normes de benestar animal i respongui a les necessitats de comportament pròpies de cada espècie.
 6. b) Obtenir productes d’alta qualitat;
 7. c) Obtenir una amplia varietat d’aliments i altres productes agrícoles que responguin a la demanda dels consumidors de productes obtinguts mitjançant processos que no danyin el medi ambient, la salut humana, la salut i el benestar dels animals ni la salut de les plantes.

La producció agrària ecològica de l’olivera es escassa, en zones de difícil accés i camps dispersos. Això fa que la recol•lecció sigui més lenta i l’oliva que entra al molí d’oli sigui més madura, la qual cosa fa que l’oli d’oliva ecològic, qualitat verge extra, tingui reflexos una mica ataronjats.

Els conreus (en general) han d’estar a distància de zones on l’agricultura tradicional utilitzi procediments contaminants per a la producció ecològica. Si el veí utilitza llavors modificades genèticament (OMG), pesticides o bé fumiga, pot contaminar la terra i les plantes de cultivo ecològic. El fum dels tubs d’escapament dels cotxes, es reflecteix en les analítiques, quan el trànsit és significatiu.

Per tal que puguem dir que  l’oliva arbequina que emprem al Molí de la Vall Major, és d’agricultura ecològica, necessitem que entrin al molí d’oli amb la certificació corresponent del CCPAE, on es descriu la procedència dels fruits; la finca on han estat recol•lectades i el quilos obtinguts (traçabilitat).

La posada en marxa.

Conversión de una parcela de tierra a la agricultura ecológica.

Per a què les parcel•les i les seves collites puguin rebre la qualificació d’“agricultura ecològica”, les normes per a la producció vegetal indicades en el Quadern de Normes, s’hauran hagut d’haver aplicat en les parcel•les durant un període de conversió de 36 mesos en el cas de l’olivera, contant des de la data d’inici del període de conversió establerta per part del Comitè de certificació.

El Consell podrà denegar la qualificació ecològica o en conversió a parcel•les que estiguin situades massa properes a fonts importants de contaminació: indústries, carreteres de trànsit intens, boscos que rebin tractaments aeris contra plagues amb productes no autoritzats en agricultura ecològica, etc.

Des de la data en què el productor sol•licita la seva inscripció al Registre d’operadors del Consell, l’explotació queda sota el règim de control aplicat del Consell, sempre que la visita d’inspecció constat que ha iniciat a desenvolupar la seva activitat de conformitat al present Quadern de Normes.

Les inspeccions controlen la degradació, a la terra de conreu, dels productes fitosanitaris prohibits en l’agricultura ecològica que s’hagin pogut utilitzar per a garantir, al final del període de conversió un nivell de residus insignificant a la terra i, si es tracta d’un conreu vivaç, a la planta; la collita que segueix al tractament no es pot vendre fent referència al mètode de producció ecològica;

Quan les parcel•les han estat sotmeses a pràctiques molt intensives de producció, el pla de conversió ha de contemplar d’una forma específica, en la seva fase inicial, les pràctiques previstes per a la millora de la fertilitat del sòl, mitjançant l’aplicació d’adobs orgànics, el conreu de lleguminoses, etc.

L’establiment d’un sistema de producció ecològic i la millora de la fertilitat del sòl requereix un període transitori, denominat període de conversió. Aquest període pot ser que no sempre sigui d’una durada suficient com per a millorar la fertilitat del sòl i restablir l’equilibri al ecosistema, és el període, però, en el que s’inicien totes les accions requerides pera a arribar a aquests objectius.


Maneig del sòl. Adobs

El sòl s’ha de manejar buscant com a objectiu el desenvolupar i protegir una estructura, activitat biològica i fertilitat del sòl òptimes.

El maneig del sòl ha d’assegurar per tant el que segueix:

- Una aplicació regular de residus orgànics en forma de fems i residus vegetals per a mantenir el nivell d’humus, l’activitat biològica i aportar els nutrients necessaris per a les plantes;

- Un nivell d’activitat microbiana suficient per a iniciar la descomposició dels materials orgànics i la meteorització dels minerals del sòl, permetent així la formació de nutrients en forma de sals solubles que puguin ser utilitzats per les plantes;

- Unes condicions del sòl que permetin l’acció continuada dels cucs de terra i d’altres organismes edàfics que milloren i estabilitzen l’estructura del sòl mitjançant la producció de femtes granulars, l’excavació de galeries profundes i la incorporació i barreja de la matèria orgànica.

Per a mantenir el sòl en condicions es recomana que:

- Quan les condiciones d’humitat ambiental ho permetin, l’ús d’una cobertura vegetal de protecció (adobs verds o conreus en creixement), per tal de poder protegir la fauna i l’estructura del sòl de danys per exposició a condicions de sequedat, pluges violentes i vents forts.

- Evitar les tasques o el pasturatge quan el sòl està excessivament humit per a no compactar-lo i danyar l’estructura.

- Tasques de conreu orientades a evitar l’erosió del sòl.

- El seguiment, mitjançant la realització regular d’anàlisi del sòl, dels nivells de matèria orgànica, nutrients disponibles per a les plantes i reserves de nutrients al sòl.

Es prohibeix:

 1. - Tasques de conreu que afavoreixin l’erosió del sòl.
 2. - Crema de rastrolls de cereals.

Per a mantenir i incrementar la fertilitat i activitat biològica

La fertilitat i l’activitat biològica del sòl hauran de ser mantingudes o incrementades amb  un programa de rotació de conreus plurianual adequat. Aquests conreus poden ser de lleguminoses, adobs verds o plantes d’arrelaments profunds. (de gran fondària)

També la incorporació de fem procedent de la producció ramadera ecològica de conformitat amb les condicions del Quadern de Normes, sense excedir els 170 kg. de nitrogen por hectàrea de la superfície agrícola utilitzada i any;

I la incorporació de qualsevol altre material orgànic, amb compostatge o no, procedent d’explotacions en agricultura ecològica la producció de la qual s’atengui a las disposicions del Quadern de Normes.

Es recomana:

 1. Utilitzar fem procedent d’explotacions amb ramat criat de forma ecològica inscrites al Registre d’operadores del Consell o al registre d’altres autoritats i organismes de control.
 2. El fem sòlid de ramat preferentment s’utilitzarà un cop la seva transformació en compost, i el fe líquid (purí, orines, etc.) un cop airejat.
Europa - EL portal de la union europea Agricultura Ecológica Internacional, Olive Council CCPAE
PDR Cat

  Millora en el sistema de control de la qualitat de l'oli de l'almàssera
  Millora de les instal·lacions de recepció d'oliva i filtratge d'oli de l'almàssera

ES/CA/DE
Molí del a Vall Major SL
973 13 37 28
clientes@molidelavallmajor.es
Desenvolupat per: Semic Internet