ES/CA/DE
You are here: Home / ca / Producció Ecològica

Producció ecològica certificada

L’etiqueta d’un producte ecològic ha de dur el nom de l’organisme de control que certifica el producte i el número d’operador. És un control de qualitat.

La producció agrària ecològica, anomenada també biològica, és un sistema de producció i elaboració de productes agraris, l’objectiu del qual és l’obtenció d’aliments de màxima qualitat respectant el medi ambient i sense emprar productes químics de síntesis (hormones, medicaments, adobs químics, plaguicides, etc.).

La producció agrària ecològica està regulada per una normativa europea REGLAMENT (CE) Núm. 834/2007 DEL CONSELL de 28 de juny de 2007 i REGLAMENT (CE) núm. 889/2008 DE LA COMISSIÓ de 5 de setembre de 2008 pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetat dels productes ecològics, respecte a la producció ecològica, el seu etiquetat i el seu control.

La competència en matèria de control i certificació fou transferida a les Comunitats Autònomes el 1994. A Catalunya l’organisme de control i certificació és públic, en altres Comunitats Autònomes també hi ha organismes privats de certificació, però.

Aquest control, en el cas de Catalunya, està a càrrec del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), que es l’organisme únic de control i certificació de tots els productes alimentaris d’origen animal i vegetal, transformats o no, obtinguts a Catalunya, Espanya.

La producció ecològica certificada és aquella que ha estat supervisada i certificada per part de l’organisme competent, el CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica). La CCPAE supervisa tota la cadena, des de la composició de la terra on es conreen les oliveres, fins a les analítiques finals de l’oli d’oliva verge.

També és la CCPAE qui inspecciona les nostres instal•lacions per tal de donar el vist i plau a la posada en marxa de la rompuda de l’oliva arbequina certificada i calcula els quilos d’oli d’oliva verge extra ecològic que s’obtindran.

L’etiqueta d’un producte ecològic

Ha de contenir el nom de l’organisme de control que certifica el producte i el número d’operador, que per al Molí de la Vall Major és:

  1. Codi autoritzat de control ES-ECO-019-CT
  2. Número d’operador: CT00762 E

A partir del 2010 serà d’obligat acompliment que l’etiqueta del producte vagi acompanyada per l’etiqueta de l’Organisme de Control, per a nosaltres el CCPAE i de l’etiqueta de la Comunitat Europea. REGLAMENT (CE) núm. 889/2008 DE LA COMISSIÓ de 5 de setembre de 2008.

  1. L’etiqueta de la Comunitat Europea només podrà anar en aquells envasos o productes que continguin o bé que siguin, com a mínim, un 95% de producte ecològic.
  2. Haurà de constar-hi, a més, la procedència del producte, si és d’un país de la CE, d’un tercer o d’ambdós.

A Europa hi ha molts organismes de certificació. Alguns de  públics, altres de privats, alguns per a diferents estats, altres només per a una regió.

Europa - EL portal de la union europea Agricultura Ecológica Internacional, Olive Council CCPAE
PDR Cat

Projecte subvencionat convocatòria 2017: Millora de les instal·lacions de recepció d'oliva i filtratge d'oli de l'amàssera. La inversió feta ha estat la incorporació d'una nova línia de neteja oliva-aventadora i la Instal·lació d'un filtre d'oli de placa horitzontal a l'almàssera.

Projecte subvencionat convocatòria 2022: Ampliació almàssera amb nova sala per a bodega emmagatzematge oli. La inversió feta ha estat la construcció d'una sala d'emmagatzematge annexa a l'almàssera i la instal·lació de nous dipòsits.

ES/CA/DE
Molí del a Vall Major SL
973 13 37 28
clientes@molidelavallmajor.es
Desenvolupat per: Semic Internet